Ināra Zvirgzdiņa

Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas jomā, konsultatīvās psiholoģijas jomā)

Profesionālā izglītība:

2008.gads- profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija, SPPA;

2013.gads- sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, DU;

2013.gads- Sertifikāts Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa lietošanā;

2016.gads- B programmas kursi “Pedagoģiskās darbības pamati”;

2018.gads- apgūta pieaugušo neformālās izglītības programma ”Praktiskā Montesori Pedagoģija”;

2019.gads- profesionālās pilnveides izglītības programma “Astropsiholoģija”, SIA Kosmozofijas institūts “Saskarsme”;

2021.gads- apguvusi multimodālas agrīnās intervences programmu STOP4-7. Programmas mērķis ir mazināt bērnu grūto uzvedību, dodot vecākiem zināšanas un praktiskas idejas, kā ikdienā pielietot pozitīvo audzināšanu.

Darba pieredze:  

No 2006.gada psihologs biedrībā “Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”;

No 2010.g Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestāžu psihologs,

Aizkraukles pagasta sākumsskolas psihologs.

Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā  bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbību vadīšana bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem).

Darbības virzieni:

Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem.

MONTESORI nodarbību vadīšana bērniem. Nodarbības tiek pakārtotas bērna interesēm, vajadzībām un attīstības dinamikai.

Ruta Skrastiņa

Sertificēta psiholoģe (izglītības un skolu psiholoģijas; konsultatīvās psiholoģijas jomās)

Profesionālā izglītība:
Rīgas Stradiņu Universitātes profesionāls maģistra grāds psiholoģijā, 2017.
Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas bakalaura grāds psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikācija, 2005.

Darba pieredze:
Sociālā dienesta psihologs, izglītības iestāžu psihologs, semināru vadītāja, skolotāja bērniem ar attīstības traucējumiem, skolēnu profesionālas orientācijas centra psihologs konsultants.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Semināru, atbalsta grupu vadīšana;
Psihologu pārraudzība.

Agita Reisa – Nielsena

Psihoterapijas speciāliste apmācībā, sertificēta supervizore

Profesionālā izglītība:
Profesionālais līmenis psihoorganiskajā analīzē, Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs (2024)
Bāzes līmenis psihoorganiskajā analīzē, Baltijas Psihoorganiskās analīzes centrs (2022)
Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā (klīniskās un veselības psiholoģijas joma) (šobrīd)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Bc. psych.) (2024)
Profesionālais maģistra grāds vadības psiholoģijā un supervīzijā (supervizora/konsultanta pārrauga kvalifikācija) (Mg.sc. administr.) (2019)
Izglītības zinātņu bakalaura grāds (Bc.pead.) (1999)

Darba pieredze:
Privātprakse individuālajā psihoterapijā un supervīzijā;
Speciāliste darbā ar pusaudžiem un jauniešiem veselīgu attiecību veidošanai ar sevi un apkārtējiem;
Speciāliste multimodālo agrīno intervenču programmā bērniem ar uzvedības problēmām (grupu nodarbības bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem);
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” Alumni Mentoru kluba mentore augstskolas studentiem.

Darbības virzieni:
Individuālā psihoterapija pieaugušajiem;
Supervīziju vadīšana (individuāli un grupā);
Atbalsta grupu vadīšana.

Profesionālās biedrības:
Latvijas Psihoorganiskās Analīzes psihoterapeitu biedrība
Latvijas Supervizoru apvienība

Inese Muceniece

Sertificēta psiholoģe (veselības un klīniskās psiholoģijas; juridiskās psiholoģijas jomās), kognitīvi biheiviorālais terapeits

Profesionālā izglītība:
2020.gads – kognitīvi biheiviorālā terapeita sertifikāts.
2008.gads – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā.
2006.gads – profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā.

Darba pieredze:
Psihologs un kognitīvi biheiviorālais terapeits biedrībā „Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”, lektors bērnu tiesību aizsardzības jomā, izglītojošo grupu vadītājs, sociālas uzvedības korekcijas darbs Valsts probācijas dienestā, psihologs Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, krīzes tālruņa konsultants un krīzes komandas psihologs.

Darbības virzieni:
Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem (tai skaitā vardarbībā cietušām personām un vardarbību veikušām personām);
Nacionālā veselības dienesta apmaksātas konsultācijas ar ģimenes ārsta vai psihiatra nosūtījumu pie psihologa ar tālāk izglītību psihoterapijā;
Kognitīvi biheiviorālā terapija;
Semināru, atbalsta grupu un rehabilitācijas grupu vadīšana.

Vēsma Bērziņa

Psiholoģe (reģistrēta izglītības un skolu psiholoģijas jomā)

Profesionālā izglītība:

2022.gads – maģistra grāds psiholoģijā, RSU.

2001. gads- sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija, RPIVA.

Darba pieredze:

Ilggadēja psihologa darba pieredze izglītības iestādēs – Bebru internātpamatskolā, Pērses pamatskolā, Daudzeses pamatskolā, Skrīveru vidusskolā un bērnu namā-patversmē „Dzeguzīte”;
Ilggadēja darba pieredze Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrā;
Darba pieredze personālvadībā akciju sabiedrībā.

Darbības virzieni:

Individuālās konsultācijas bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem;
Psiholoģiskā atbalsta grupas pusaudžiem un pieaugušajiem;
Uzvedības korekcijas grupas pusaudžiem.

Aelita Beitika

Sertificēta psiholoģe (klīniskās un veselības psiholoģijas; izglītības un skolu psiholoģijas jomās), psihoterapeite

Profesionālā izglītība:
2000. gads- sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā, LU.
2003. gads- sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā ar kvalifikāciju klīniskajā psiholoģijā, LU.
2006. gads- bāzes līmeņa diploms individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, Viļņas Universitāte.
2009. gads- kvalifikācijas līmeņa diploms individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā, Viļņas Universitāte

Darba pieredze:
No 2002.g psihologs A.Upīša Skrīveru vidusskolā;
No 2002.g psihologs biedrībā „Aizkraukles psiholoģiskās palīdzības centrs”;
No 2006.g privātprakse individuālajā psihodinamiskajā psihoterapijā (Aizkraukle,Rīga);
Pieredze psihologa darbā sociālajā dienestā.

Profesionālās biedrības:
Latvijas psihoterapeitu biedrības biedre,
Psihodinamiskās psihoterapijas asociācijas biedrs.

Darbības virzieni:
Pieaugušo psihoterapija;
Klīniskā psiholoģiskā izpēte (DEĀK, medicīniski pedagoģiskām komisijām);
Saskarsmes treniņu, izglītojošu semināru un atbalsta grupu vadīšana.
Darba valodas:
Latviešu, krievu.